×
EDİNCİK KOOPERATİFİ

S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2018-2019 ve 2019-2020 İŞ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL

ERTELEME İLANI

 

                Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 12.03.2021 tarih ve 62295225 sayılı yazılarına istinaden; kooperatifimizin 22.03.2021 tarihinde yapılması planlanan, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 30.03.2021 tarihinde yapılacak olan 2018-2019 ve 2019-2020 iş yılları olağan genel kurulu, Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel kurul toplantısının tarihi, salgının seyrine ve Balıkesir Valiliği kararına göre yeniden belirlenip genel kurula katılacak olan kooperatif ortaklarına bildirilecektir.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.  

 

                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU

S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2018/2019 – 2019/2020 İŞ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi ile Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğünün 06.01.2021 tarih ve E-58631086-251.04 sayılı yazılarına istinaden pandemi nedeniyle 01.03.2021 tarihine kadar kooperatif genel kurullarının ertelenmesi sonucu, Kooperatifimizin 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:30’da Edincik Mahallesi Harmanlar Caddesi No:49 Bandırma/BALIKESİR adresindeki Tuana Düğün Salonunda yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı kooperatifimiz ana sözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 30.03.2021 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılına İlişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, revize bütçenin görüşülmesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,
 5. 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin iş yılı bazında ibrası,
 6. 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılları faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının iş yılı bazında ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
 7. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,
 8. Kooperatifin 2020/2021 - 2026/2027 Faaliyet dönemlerini kapsayan çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi hakkında görüşme yapılması,
 9. Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin 2020/2021 ve 2021/2022 İş yılı bütçeleri ile Çalışma programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 11. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 13. Dilek ve temenniler,
 14. Kapanış
 • a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.
 • b) Kooperatifimiz 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılları Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
 • c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır  olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.