×
İZNİK KOOPERATİFİ

S.S. 699 SAYILI İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi ile Bursa ili Hıfzıssıhha kurulunun 27.11.2020 tarih ve 142 sayılı kararına istinaden, pandemi nedeniyle 01.03.2021 tarihine kadar kooperatif genel kurullarının ertelenmesi nedeniyle, Kooperatifimizin 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11:00’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi No. 58 İznik/BURSA adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana sözleşmesi 28.maddesi gereğince 30.03.2021 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılına İlişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, revize bütçenin görüşülmesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,
 5. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
 6. 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılı faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararı ile kooperatifin hesaplarında bulunan 2013/2014 ve 2014/2015 yıllarına ilişkin ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,
 7. Kooperatifin 2020-2024 Faaliyet dönemlerini kapsayan çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi hakkında görüşme yapılması,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 9. Kooperatifin 2020/2021 İş Yılı Bütçesi ile Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 11. Dilek, temenniler ve Kapanış

 

 • a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.
 •  
 • b) Kooperatifimiz 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2020/2021 iş yılı çalışma programı
 •  
 • c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.