×
MUDANYA KOOPERATİFİ

İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi ile Bursa ili Hıfzıssıhha kurulunun 27.11.2020 tarih ve 142 sayılı kararına istinaden, pandemi nedeniyle 01.03.2021 tarihine kadar kooperatif genel kurullarının ertelenmesi sonucu, Kooperatifimizin 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11:00’da Yörükali Mahallesi Yörükali 19. Sok. Marmarabirlik Blok DKNo:4/4 Kooperatif toplantı salonu Yörükali Mahallesi Mudanya/Bursa adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana sözleşmesi 28.maddesi gereğince 30 Mart 2021 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                                          YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılına İlişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, revize bütçenin görüşülmesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,
 5. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
 6. 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılı faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,
 7. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,
 8. Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin 2020/2021 ve 2021/2022 İş yılı bütçeleri ile Çalışma Programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 10. Kooperatif Anasözleşmesinin 10/4. Maddesi uyarınca belirlenen sermaye taahhüt toplamı üst sınırının arttırılması hakkında görüşme yapılması,
 11. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 12. Dilek, temenniler ve Kapanış.
 • a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2018/2019 ve 2019/2020  iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2020/2021 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.