DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S.162 SAYILI ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 2017 - 2018 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  17.02.2019

  S.S.162 SAYILI ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’ nden

  2017 - 2018 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL

   İLANI

   

              Kooperatifimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Şubat 2019 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11:00’de Çuğra mevkii Erdek adresinde bulunan Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Anasözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 17 Şubat 2019 tarihine rastlayan pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

  Sayın ortaklarımızın aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmalarını rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 YÖNETİM KURULU

                          

  GÜNDEM

   

  1. Yoklama ve Açılış,
  2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2015/2016, 2016/2017 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, 

              Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan ilgili iş yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen İNCELEME RAPORLARININ ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,

  1. 2017/2018İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,

        Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca 2017/2018 İş yılı Faaliyet Raporu İle Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında düzenlenen İNCELEME RAPORUNUN okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

  1. 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
  2. Görev süreleri sona eren kooperatifimiz Yönetim Kuruluna 6 (altı) asil ve 6 (altı) yedek üye ile 47 (kırkyedi) kişi asil ve 47 (kırkyedi) kişi yedek Birlik Temsilcisi seçilmesi,
  3. Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin olarak “ORTAK İÇİ” ve “ORTAK DIŞI” faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,
  4. Kooperatifimiz 2018 / 2019 İş Yılı Faaliyet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
  5. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan Ayni ve Nakdi Kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karar alınması,
  6. Kooperatifimiz Anasözleşmesinin 11/4 maddesi gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda olan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerinin 1 ( Bir ) yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülerek ertelenmesi hususunda karar alınması,
  7. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi hususunun karara bağlanması,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10. Kapanış.

   

   

   

   

   

  NOT:       a)Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için varsa kefaletten doğan borcu dâhil borçlarını Genel Kuruldan 20 gün öncesine kadar ödemiş olması ve Rekolte beyannamesinin en az %50 sini teslim etmiş olması gerekir

  b)Kooperatifimiz 2017/2018 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2018/2019 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

  c)Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.