DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 2017-2018 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  20.01.2018

  S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  2017-2018 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

          

  Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.01.2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11.00’de Edincik Mahallesi Harmanlar Caddesi No: 49 Bandırma / Balıkesir adresindeki Tuana Düğün salonunda yapılacaktır.

   

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 20.01.2019 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yerde ve Saat’te çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

  YÖNETİM KURULU

   

  GÜNDEM

  1- Yoklama ve açılış,

  2- Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

  3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4- 2017/2018 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

  5- 2017/2018 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

  6- 2017/2018 Faaliyet dönemine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

  7- Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,

  8- Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı bütçeleri ile Çalışma programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

  9- Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  10- Anasözleşmemizin 58. Maddesinin 1. bendinin c fıkrasında belirtilen alım yöntemlerinden “Sözleşmeli Alım” hakkında görüşme yapılması,

  11- Anasözleşmemizin 10/(4) Maddesi uyarınca belirlenen sermaye taahhüt toplamı üst sınırının arttırılması hakkında görüşme yapılması,

  12- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 4 asil, 4 yedek ve Birlik Temsilciliklerine 27 asil, 27 yedek temsilci seçilmesi,

  13- Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

  14- Kooperatifimiz Anasözleşmesinin 11/4. Maddesi gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda bulunan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerinin bir yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülmesi,

  15- Dilek ve temenniler,

  16- Kapanış

   

  NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

  b)Kooperatifimiz 2017/2018 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2018/2019, 2019/2020 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

  c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.