×
GENEL KURUL İLANI GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

 

Birliğimizin, 21 Nisan 2020 Salı günü Saat 11.00’de Başköy Mh. İzmir Yolu Cad. No:682 Nilüfer – BURSA adresindeki Genel Müdürlük binamız konferans salonunda yapılmasına karar verilen ancak, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 tarih ve 53310615 sayılı yazısı ve Yeni Koranavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerini Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Maddesi (d) bendindeki “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenir.” düzenlemesi uyarınca gerçekleştirilemeyen 01.11.2018 - 31.10.2019 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda belirtilen gündem ile 29.08.2020 Cumartesi günü saat 11.00’de, Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 06.09.2020 Pazar günü saat 11.00’de aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.

 

G Ü N D E M:1. Yoklama ve Açılış,
2. Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,
3. 2018/2019 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2018/2019 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 2018/2019 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,
6. 2019/2020 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması, 
7. 2019/2020 faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10.Kooperatif Anasözleşmesinin 13/2. Maddesi kapsamında ortaklık işlemleri hakkında görüşme yapılması, 
11.2019/2020 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,
12.Anasözleşmenin 50/5 maddesi gereği yönetim kuruluna seçilen Mustafa İLGEN’ in Genel Kurulun onayına sunulması,
13.Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
14.Dilek, Öneriler ve Kapanış